Ustaše

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­je neko­liko go­d­i­na Aus­tri­ja je lis­tu zabran­jenih sim­bo­la na ko­joj se nalaze sim­boli pop­ut kukas­tog križa ili ‘Hitlerovog poz­dra­va’, uvrsti­la i sim­bole us­taškog reži­ma.

Published On 01 Dec 2021

Od us­taškog iz­gre­da u Kn­inu, koji ne slu­ti na do­bro, vjerovat­no nema bol­jeg odgov­o­ra na pi­tan­je je li za­živ­jela pomir­be­na ini­ci­ja­ti­va koju je prošle go­dine ini­ci­rala Vla­da An­dre­ja Plenkovića.

opinion by Boris Pavelić
Published On 06 Aug 2021