Uskrs

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čin­jeni­ca jest da su i Uskrs i Božić nadrasli samo svo­ju liturgi­jsku di­men­z­i­ju, kao što je i nepore­ci­vo da je, mimo vjer­skog, u so­cioekonom­skom smis­lu Uskrs in­fe­ri­o­ran Božiću.

blog by Miroslav Filipović
Published On 17 Apr 2022

Ka­toli­ci, protes­tanti i dru­gi kršćani koji vri­jeme raču­na­ju pre­ma Gre­gori­jan­skom kalen­daru u ned­jelju slave svoj na­jveći i na­js­tar­i­ji blag­dan –  Uskrs.

Published On 17 Apr 2022

Dok se evropske zeml­je bore sa prob­lemi­ma masovne imu­nizaci­je stanovništ­va, god­inu od pr­vog lock­dow­na i počet­ka pan­demi­je, mnoge su uoči Uskr­sa uvele re­strik­tivni­je mjere.

Published On 04 Apr 2021

Vjer­ni­ci obil­ježava­ju cen­tral­ni do­gađaj kršćanst­va – Kris­to­vo uskrsnuće od mrtvih.

Published On 04 Apr 2021

Neko­liko dana pri­je Uskr­sa i dvi­je sed­mice pri­je počet­ka ra­mazana, Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja ob­jav­i­la je pre­poruke o or­ga­niziran­ju vjer­skih skupo­va u Evropi.

Published On 01 Apr 2021

Za­grepčani slave Uskrs u dvostrukom vanred­nom stan­ju; ne smi­ju se viđati ni s na­jbližom porod­i­com niti pri­laz­i­ti crkvi, a mnogi­ma su na­jopas­ni­ja mjes­ta up­ra­vo vlasti­ti do­movi, u koje ne smi­ju ući zbog opas­nos­ti od uruša­van­ja. Na­j­važni­ji običa­ji prak­tič­ki su zabran­jeni, ali praznični duh nije niš­ta slabi­ji.  

Published On 12 Apr 2020