UNESCO

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crnomors­ka luka Ode­sa nalazi se samo neko­liko de­se­ta­ka kilo­metara od prve lin­i­je borbe te je već bila pogođe­na ar­til­jer­i­jskim na­padi­ma, ob­jav­i­la je agen­ci­ja UN-a. 

Published On 31 Aug 2022

Agen­ci­ja Ujed­in­jenih nar­o­da za obra­zo­van­je, nauku i kul­tu­ru up­isala je tradi­ci­ju kuhan­ja ove supe u Ukra­ji­ni na lis­tu ugrožene kul­turne baš­tine, potez koji je Ki­jev pot­i­cao a Mosk­va mu se pro­tivi­la.

Published On 02 Jul 2022