UNESCO

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­zaci­ja Ujed­in­jenih nar­o­da za obra­zo­van­je, nauku i kul­tu­ru je do­dala kaligrafi­ju, ključnu tradi­ci­ju ara­p­skog i is­lam­skog svi­je­ta, na svoj popis ne­ma­ter­i­jalne kul­turne baš­tine.

Published On 14 Dec 2021

Azoulay, koja je prvi put na čelo UN­ESCO-a iz­abrana 2017. go­dine, bila je je­di­ni kan­di­dat za novi man­dat i do­bi­la je 155 glaso­va od 165 bi­rača.

Published On 10 Nov 2021