UNDP

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Večeras u emisi­ji Re­cite Al Jazeeri gov­ori nekadašn­ja pre­mi­jer­ka Novog Ze­lan­da i glav­na ad­min­is­tra­tor­i­ca UNDP-a He­len Clark. Poz­na­ta je kao prva žena u Novom Ze­landu koja je ob­našala funkci­ju pre­mi­jerke i koja je odbi­la poslati vo­jnike na Irak bez odobren­ja UN-a. He­len Clark je svrstana među 21 na­jut­je­ca­jni­jih žena svi­je­ta i među neko­liko na­jut­je­ca­jni­jih os­o­ba […]

Published On 22 Jul 2013