undefined

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bri­tan­s­ka prehram­be­na in­dus­tri­ja up­o­zo­ri­la je na opas­nost nes­tašice hrane, ali u sluča­ju Brexi­ta bez spo­razu­ma 31. ok­to­bra. Tak­va vrs­ta izlas­ka Ujed­in­jenog Kral­jevst­va iz Evropske uni­je mogla bi poremeti­ti tokove op­skrbe.

Published On 09 Aug 2019

S po­druč­ja bivše Ju­goslav­i­je u ra­tovi­ma devedesetih u Sr­bi­ju je izb­je­g­lo oko 650.000 lju­di, od ko­jih je 330.000 iz Hrvatske, po­daci su Kome­sar­i­ja­ta za izb­jeglice Sr­bi­je. Mno­gi, pro­t­jerani u op­eraci­ji “Olu­ja”, go­d­i­na­ma su bo­rav­ili u kolek­tivn­im centri­ma. Donosi­mo priču o porodica­ma koje su nakon dva de­setl­jeća, kon­ačno isel­jene iz izb­jegličk­ih cen­tara u svo­je nove do­move. 

Published On 05 Aug 2017

”Sat vam otku­ca­va”, poručio je pot­pred­sjed­nik Među­nar­o­dnog olimpi­jskog odb­o­ra or­ga­ni­za­tori­ma ljet­nih Olimpi­jskih igara, koje će 2020. go­dine biti održane u Tok­i­ju. Japan­s­ki glavni grad bio je do­maćin sas­tana­ka olimpi­jskih dužnos­ni­ka, pred­stavni­ka Rio de Janeira i or­ga­ni­za­to­ra japan­skih Igara.

Published On 30 Nov 2016