UN

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Glob­al­na gru­pa za odgov­or na krize tvr­di da je sko­ro 100 ze­mal­ja i oko 1,6 mil­i­jar­di lju­di oz­biljno izloženo barem jed­noj di­men­z­i­ji krize hrane, gori­va i fi­nan­si­ja.

Published On 10 Jun 2022