Umjetnost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stvaran­je Cen­tra za prouča­van­je izvođačke um­jet­nos­ti Davi­da Bowie­ja omogućit će prist­up kreativnom pro­ce­su muz­ičkog in­o­va­to­ra i kul­turne ikone.

Published On 28 Feb 2023

Or­ga­ni­za­tori izložbe su pokušali povući vezu između svi­je­ta ko­jeg je Warhol pred­stavl­jao, odnos­no New Yor­ka pri­je pola stol­jeća i Saudi­jske Ara­bi­je danas.

Published On 24 Feb 2023

Po­zorište na Ter­az­i­ja­ma će u sarad­nji sa de­vet iz­davačk­ih kuća prired­i­ti ak­ci­ju ko­jom nas­to­ji privući pub­liku za pred­stavu ‘Flash­dance’, koju je reži­rao Vladan Đurković.

Published On 03 Feb 2023