Umjetnost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Nisam ni za lov na vještice, ni za bo­jkot i ski­dan­je s reper­toara ruskih djela’, rekao je nov­inari­ma Do­minique Mey­er, um­jet­nič­ki di­rek­tor La Scale.

Published On 07 Jun 2022

Nina Stanare­vić pravi sveske i foto-al­bume ra­zliči­tih di­men­z­i­ja, de­blji­na, ma­ter­i­jala, neki od njih stanu u džep i ima­ju ko­rice od kože ili plat­na, dok su dru­gi znat­no veći i omeđeni ko­madom drve­ta.

Published On 31 May 2022

Evan­ge­los Odysseas Pa­p­athanas­siou, poz­nat kao Van­ge­lis, jedan je od na­jpoz­nati­jih i na­jz­nača­jni­jih grčk­ih kom­poz­i­to­ra svih vre­me­na.

Published On 20 May 2022