Umjetnost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sli­ka koja se odsad nazi­va ‘Ukra­jinske ple­sačice’, dje­lo fran­cuskog slikara Edgara De­gasa, prikazu­je ple­sačice s pla­vo-žu­tim traka­ma up­leten­i­ma u kosi što odgo­vara bo­ja­ma ukra­jinske za­s­tave.

Published On 05 Apr 2022