Umjetnine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izlož­ba pod nazivom ‘Pred­meti žel­ja – nadreal­izam i diza­jn od 1924. do danas’ dočekat će pos­je­ti­oce ‘Meta­mor­fo­zom Nar­cisa’, jed­nom od na­jpoz­nati­jih Dal­i­je­vih sli­ka.

Published On 14 Oct 2022

Crtež naz­van ‘Tri fig­ure’ otkriv­en je u prtl­jagu švi­carskog državl­jan­i­na koji je um­jet­ninu htio uni­jeti u Špani­ju, no nije je htio pri­jav­i­ti carinici­ma, tvrdeći da se radi o kopi­ji i nema vri­jed­nost.

Published On 19 Jul 2022

Bis­tu je 2020. ku­pio njen sadašn­ji vlas­nik, a bila je jed­nos­tavno opisana kao bista anon­imne os­obe; nala­zom stručn­ja­ka utvrđeno je da je ri­ječ o Napoleonu koji je tada imao 28 go­d­i­na.

Published On 04 Jul 2022