Umjetna inteligencija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kina će vjerovat­no do­mini­rati u ključn­im tehnologi­ja­ma u razvo­ju, poseb­no u po­dručju um­jetne in­teligen­ci­je, sin­tetičke bi­ologi­je i genetike u roku od jedne deceni­je, proc­jen­ju­ju obav­ješ­ta­jne službe.

Published On 11 Oct 2021

Dok su se rani­je um­jet­nom in­teligen­ci­jom bav­ili napred­ni pro­grameri i is­traži­vači, sada AI može ko­ris­ti­ti svako sa pris­tupom in­ter­ne­tu.

Published On 02 Mar 2021