Ujedinjeni narodi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ujed­in­jeni nar­o­di up­o­zo­rili su da rat u Ukra­ji­ni oz­biljno ut­ječe na nji­hovu sposob­nost da dostave hit­no potreb­nu hranu zeml­ja­ma širom svi­je­ta, sto­ga što je ve­lik dio za­peo u ukra­jin­skim luka­ma.

Published On 01 May 2022