Ujedinjeni nacije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UN pozi­va sve zeml­je da pre­duz­mu konkretne ak­ci­je kako bi pro­movi­rale i ojačale kul­tu­ru mira i har­moni­je za­s­no­vane na duhu olimpi­jskog prim­ir­ja.

Published On 21 Jan 2022

Civili su suočeni sa teškim nes­taši­ca­ma gori­va, gasa za kuhan­je, vode i hlje­ba. Nema do­voljno ljekarske po­moći za zbrin­ja­van­je ran­jenih. Situaci­ja je alar­mant­na, up­o­zo­rava­ju.

Published On 13 Aug 2021