Ujedinjene nacije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Man­je žena nego muškara­ca obavl­ja plaćene poslove, s tim da one koje su za­pos­lene vjero­jat­no zarađu­ju man­je od muškara­ca.

opinion by Florence Bauer
Published On 20 Sep 2022

Poziv je us­li­je­dio nakon što je Sjev­er­na Ko­re­ja usvo­ji­la novi za­kon o ko­rišten­ju pre­ven­tivnih nuk­learnih udara, proglašava­jući Sjev­er­nu Ko­re­ju nuk­learnom silom.

Published On 10 Sep 2022

Ujed­in­jeni nar­o­di traže da se hit­no zaus­tavi nasil­je, po­drži poli­tič­ki pro­ces ka povratku demokrati­je i civilne vlasti i da se dozvoli da se Aung San Suu Kyi vrati kući.

Published On 18 Aug 2022