U prvom licu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mjesto Oće­vi­ja u blizi­ni Vareša poz­na­to je po starim ko­vačni­ca­ma. Prvi put se spom­in­ju kra­jem 15. vi­je­ka. Neka­da je tamo bilo više od 20 ko­vača, koji su top­ili i obrađi­vali gvožđe na sred­njov­jekovni, predin­dus­tri­js­ki način. Danas su os­tale samo tri ko­vačnice, a Oće­vi­ja je jedi­no mjesto u Evropi gdje se gvožđe obrađu­je po­moću vode.

Published On 04 Dec 2017

U prošlosti je dolazak mjese­ca Ra­mazana značio da dolazi i vri­jeme da se staro bakreno po­suđe nosi na kalaisan­je, kako bi bilo ob­novl­jeno i li­je­po u vri­jeme mjese­ca pos­ta. Sva­ki kazandži­js­ki dućan na Baščarši­ji je imao pros­tori­ju za kalaisan­je. Ner­mi­na Alić je posao nasli­jedi­la od svo­ga oca, a danas je je­d­i­na na Baščarši­ji koja se […]

Published On 27 May 2017