Twitter

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Don­ald Trump je tra­jno sus­pendi­ran s Twit­tera ne­dugo nakon na­pa­da na Kon­gres 6. jan­u­ara 2021. go­dine zbog, kako je ob­jas­ni­la ta plat­for­ma, ‘rizika od daljn­jeg pot­i­can­ja na nasil­je’.

Published On 11 May 2022

Ne­davno su u javnost iza­šle in­for­ma­ci­je da je Elon Musk postao na­jveći dion­ičar Twit­tera nakon što je ku­pio ve­li­ki udio kom­pani­je.

Published On 14 Apr 2022

Musk, na­jbo­gati­ji čov­jek na svi­je­tu, početkom apri­la je ob­javio kako je preuzeo 9,2 pos­to kap­i­ta­la Twit­tera, čime je postao na­jveći dion­ičar te kom­pani­je.

Published On 11 Apr 2022