Tuzla

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mla­di su pokrenuli osam on­line kam­pan­ja na društven­im mreža­ma putem ko­jih će pro­movi­rati medi­jsku pis­menost, bor­bu pro­tiv dez­in­for­ma­ci­ja u medi­ji­ma, iz­grad­nju mira i društveno an­gaži­rane teme.

Published On 02 Jan 2022

Ima neke poseb­ne po­et­ike u rudarskom živ­o­tu, neke poseb­ne, ljudi­ma ne­dokučive i ponekad ner­azumljive emo­ci­je, neš­to što rudara odva­ja od svakog dru­gog čov­je­ka na svi­je­tu.

blog by Jasmin Agić
Published On 11 Dec 2021