Turski tok

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U saopćen­ju BH-Gasa je nave­de­no da je kriv­ič­na pri­ja­va pod­ne­se­na zbog ‘samoini­ci­ja­tivne od­luke En­er­goin­ves­ta o prom­jeni trans­portnog puta gasa putem Turskog toka’.

Published On 05 Apr 2021

Gosovod “Turs­ki tok” zvanično je otvoren u sri­je­du. Ci­je­vi gasovo­da kreću iz Rusi­je, a pro­laze kroz Tursku, Bugarsku, Sr­bi­ju i Mađarsku. Turs­ki tok je up­o­la slabi­jeg ka­pacite­ta od Južnog toka, en­er­get­skog pro­jek­ta koji je propao pri­je šest go­d­i­na. Pos­to­je na­jave da će krak Turskog toka biti us­m­jeren i ka BiH. Al Jazeerin re­porter Đorđe Kostić […]

Published On 10 Jan 2020

Turs­ki tok sas­to­ji se od dva cjevovo­da: prvi je nami­jen­jen op­skr­bi Turske, a dru­gi će ići od Bugarske do Sr­bi­je i Mađarske.

Published On 08 Jan 2020
Bojko Borisov, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Aleksandar Vučić