Turizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stot­inu mil­iona stanovni­ka, koji pri­pada­ju ra­zličitim rasama i re­ligi­ja­ma te gov­ore bro­jn­im lokalnim jezici­ma, živi u har­moni­ji na više od sedam hil­ja­da oto­ka i otočića.

Published On 17 Aug 2022

Sil­ba, mist­ič­na i medi­tiv­na, os­tr­vo je bez hotela i au­to­mo­bi­la u ko­jem glavnu ulogu ima pješak i gdje je jedi­no pri­jevozno sred­st­vo – trak­tor.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 14 Aug 2022