Turizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Aero­dro­mi u skan­di­navskim zeml­ja­ma, uz one u SAD-u, Kana­di i Ve­likoj Bri­tani­ji, ulaze u red na­jrazvi­jeni­jih, pa su up­ra­vo oni prvi krenuli u un­apr­jeđen­je sig­urnos­nih prov­jera.

Published On 15 Jan 2023

Vodi­mo vas u ne­davno otkriveni tur­is­tič­ki bis­er Evrope – Al­ban­i­ju. Pos­jetit ćemo mjes­ta koja iz­gleda­ju kao da ljud­s­ka noga nika­da nije kroči­la na njih i pješčane plaže s kristal­no čis­tom vodom.

Published On 14 Dec 2022

Na Malti je stranaca ko­liko i do­maćih, a do­maći ko­riste svoj mater­n­ji, mal­teš­ki jezik – mješav­inu si­cil­i­jan­sko-ital­i­jan­skog i ara­p­skog jezi­ka.

blog by Alen Jazić
Published On 21 Nov 2022