Tržište nekretnina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­pad­na kapi­ja Beogra­da ili Genex kula pro­da­je se u viđenom stan­ju posli­je neko­liko neusp­ješnih pokuša­ja pro­da­je u posljed­njih de­se­tak go­d­i­na, a počet­na ci­je­na je 17 mil­iona eura.

Published On 22 Apr 2022

U Hrvatskoj je počeo još jedan krug pri­ja­va za sub­ven­cioni­rane kred­ite koji provo­di držav­na Agen­ci­ja za promet i posre­dovan­je nekret­ni­na­ma, a u neko­liko dana pristigli su mno­gi za­hjt­je­vi.

Published On 10 Apr 2022

Rast ci­je­na stam­benih ob­jeka­ta u Hrvatskoj kon­tinuira­no tra­je od dru­gog kvar­ta­la 2017. go­dine – na­jviše posku­plju­ju nekret­nine u Za­gre­bu i na jad­ran­skoj obali.

Published On 18 Jan 2022