Tržište nekretnina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ci­jene nekret­ni­na u svi­je­tu znat­no pada­ju zbog re­ce­si­je, no u Turskoj su zabil­ježe­na reko­rd­na posku­pljen­ja, poseb­no u Is­tan­bu­lu, gdje su ci­jene u odno­su na lani dv­jesto pos­to veće.

Published On 02 Nov 2022