Trgovinski sporazum

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Švi­cars­ka vla­da je od­luči­la da odus­tane od spo­razu­ma sa EU-om zbog oštrog pro­tivl­jen­ja u zemlji pre­ma tom aktu koji bi po­jed­nos­tavio i ojačao veze sa na­jvećim švi­carskim tr­govin­skim part­nerom.

Published On 26 May 2021

Nje­mač­ka nije zain­tere­sir­ana za svi­jet podi­jel­jen na kam­pove, ali je do­bro što je SAD stao uz Evropu u ri­val­stvu s Ki­nom i Rusi­jom, rekla je kance­lar­ka.

Published On 05 May 2021