Trgovinski sporazum

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kine­s­ki stav pre­ma ratu u Ukra­ji­ni u idućim mjesec­i­ma izmi­jen­it će iz temel­ja glob­alne tokove nov­ca i tr­govine, koji bi ve­likim di­jelom mogli iza­ći iz sis­tema dolara, sma­tra­ju anal­i­tičari.

Published On 26 Mar 2022