Trgovina ljudima

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Epi­demi­ološke mjere otežale su žrt­va­ma koje su se spasile od tr­go­v­a­ca lju­di da se vrate u nor­malan živ­ot, kaže se u studi­ji Ure­da Ujed­in­jenih nar­o­da za bor­bu pro­tiv or­ga­nizira­nog krim­i­nala i narkoti­ka

Published On 08 Jul 2021

Peking je odba­cio op­tužbe da ne us­pi­je­va zaus­tavi­ti tr­gov­inu ljudi­ma i ukazao da Wash­ing­ton nema pra­vo na kri­tiku s obzirom na nje­govu his­tori­ju rasne diskrim­i­naci­je.

Published On 02 Jul 2021

Tr­gov­ina ljudi­ma – glob­al­ni je fenomen koji ne za­o­bi­lazi ni­jed­nu zemlju. U Sr­bi­ji je u prvih de­vet mjese­ci ove go­dine službeno reg­istri­ra­no 46 žr­ta­va tr­govine ljudi­ma. Stručn­jaci, među­tim, up­o­zo­rava­ju da bi re­alan broj mo­gao biti ne­u­pore­di­vo veći, kao i da ak­tuel­na pan­demi­ja, uz glob­alne ekonomske mi­graci­je, do­dat­no pro­dublju­je prob­lem. 

Published On 30 Oct 2020