Transplantacija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Trans­plantaci­ja ili pre­sađi­van­je or­gana je pri­h­vaćen i us­p­ješan način li­ječen­ja bolesni­ka kod ko­jih je iz nekog ra­zlo­ga doš­lo do nepovratnog otkazi­van­ja funkci­je za živ­ot neophodnog or­gana. Od ze­mal­ja regi­je Hrvats­ka je vodeća po bro­ju dono­ra. Članst­vo u Eu­ro­trans­plan­tu 2007. go­dine otvo­rilo je nove mogućnos­ti za hrvats­ki trans­plantaci­js­ki pro­gram, koji je među na­jboljim u svi­je­tu. Kak­va […]

Published On 29 Mar 2016

U Klin­ičkom cen­tru Crne Gore us­p­ješno je obavl­je­na prva trans­plantaci­ja or­gana i to bubre­ga sa živog dono­ra. Ri­ječ je o dvade­se­to­godišn­jem paci­jen­tu Alek­san­dru Vu­joviću i nje­gov­oj ma­j­ci. Obo­je su do­bro. Op­eraci­ja je tra­jala više od tri sata i rezul­tat je sarad­nje hrvatskih i crnogorskih stručn­ja­ka koji će i ubuduće sarađi­vati na sličn­im za­h­va­ti­ma. Hrvats­ka je […]

Published On 25 Sep 2012

Amer­ič­ki dok­tori izveli su dosa­da na­jkom­p­liko­vani­ju trans­plantaci­ju lica, uključu­jući vilicu, zube i jezik. Op­eraci­ja koju je izvršio hirurš­ki tim s Uni­verzite­ta Mary­land tra­jala je 36 sati. Za­h­valju­jući donoru čiji su or­gani spasili živ­ote još pet os­o­ba, paci­jent se navika­va na novo lice.  

Published On 28 Mar 2012