Transplantacija organa

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Paci­jen­ti­ma iz Fed­eraci­je Bosne i Herce­govine dos­tup­ni su or­gani iz Eu­ro­trans­plan­ta, a sarad­n­ja u razm­jeni or­gana rec­i­proč­na je.

Published On 20 Dec 2017

U Fed­eraci­ji Bosne i Herce­govine trenut­no trans­plantaci­ju čeka­ju  223 os­obe. Ko­liko ih je u toj situaci­ji u Re­pub­li­ci Srp­skoj – nije poz­na­to, jer jedin­stve­na lista čekan­ja u tom BH en­tite­tu ne pos­to­ji. Paci­jen­ti iz RS-a up­ućeni su na zdravstveni sis­tem Sr­bi­je, a oni iz Fed­eraci­je oslan­ja­ju se na Bosnu i Herce­gov­inu i Hrvatsku. Jedin­stvene zdravstvene […]

Published On 31 Mar 2017

Sr­bi­ja je pre­ma bro­ju dono­ra dosad bila na za­čelju Evrope, a članst­vo u Eu­ro­trans­plan­tu tre­ba­lo bi uve­liko ubrza­ti do­bi­jan­je or­gana.

Published On 25 Jan 2017