Transparency International

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Trans­paren­cy In­ter­na­tion­al je Evrop­skom par­la­men­tu pred­stavio prvi izv­ješ­taj o pi­tan­ju ko­rup­ci­je u 25 ze­mal­ja Evropske uni­je. Grč­ka, Ital­i­ja, Por­tu­gal i Špani­ja, navo­di se u izv­ješ­ta­ju, ima­ju oz­biljne mane u javnom sek­toru i duboko uko­ri­jen­jen prob­lem ne­do­voljne efikas­nos­ti, zloupotre­ba i ko­rup­ci­je koji se ne­do­voljno kon­troli­ra­ju i ne sankcioni­ra­ju. U studi­ju Al Jazeere gos­to­vao je Emir Đik­ić, […]

Published On 06 Jun 2012