Tour de France

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sloven­ci slave svog ju­na­ka koji je šoki­rao svi­jet. Tadej Pogačar danas je na­punio 22 go­dine, a juče je postao na­jm­lađi os­va­jač Tour de Francea u 116 go­d­i­na dugoj his­tori­ji na­jprestižni­je bi­cik­lis­tičke trke na svi­je­tu. Iz Ljubl­jane izv­ješ­ta­va Gašper Lubej.    —  

Published On 21 Sep 2020

U 15 sati i 15 min­u­ta počin­je 104. iz­dan­je bi­cik­lis­tičke trke Tour de France. Četvr­ti put u his­tori­ji start je u jed­nom nje­mačkom gradu. Uli­ca­ma Dues­sel­dor­fa voz­iće se po­je­d­i­načni hronometar. 

Published On 01 Jul 2017

Vin­cen­zo Ni­bali, vozač As­tane, pob­jed­nik je 101. iz­dan­ja Tour de Francea. Ital­i­jan je postao tek šesti vozač u his­tori­ji, koji je tokom kar­i­jere us­pio da slavi na tri na­jveće trke – Vuelti kroz Špani­ju, Giru u Ital­i­ji i sada na Tour de Franceu.

Published On 28 Jul 2014

Bri­tan­s­ki bi­cik­lista slavio u ukup­nom poretku, a Ni­jemac Mar­cel Kit­tel pob­jed­nik je posljed­nje etape, od Ver­saille­sa do Pariza.

Published On 21 Jul 2013