Tour de France

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U 15 sati i 15 min­u­ta počin­je 104. iz­dan­je bi­cik­lis­tičke trke Tour de France. Četvr­ti put u his­tori­ji start je u jed­nom nje­mačkom gradu. Uli­ca­ma Dues­sel­dor­fa voz­iće se po­je­d­i­načni hronometar. 

Published On 01 Jul 2017

Vin­cen­zo Ni­bali, vozač As­tane, pob­jed­nik je 101. iz­dan­ja Tour de Francea. Ital­i­jan je postao tek šesti vozač u his­tori­ji, koji je tokom kar­i­jere us­pio da slavi na tri na­jveće trke – Vuelti kroz Špani­ju, Giru u Ital­i­ji i sada na Tour de Franceu.

Published On 28 Jul 2014

Bri­tan­s­ki bi­cik­lista slavio u ukup­nom poretku, a Ni­jemac Mar­cel Kit­tel pob­jed­nik je posljed­nje etape, od Ver­saille­sa do Pariza.

Published On 21 Jul 2013

Prvi dopinš­ki skan­dal potre­sao je ovo­godišn­ji Tour de France. Luk­sem­buržanin Frank Schleck diskval­i­fi­ci­ran je, nakon što je nje­gov nalaz pokazao ko­rišten­je zabran­jenog di­ureti­ka. Frank je star­i­ji brat Andy­ja Schlec­ka – pob­jed­ni­ka od pri­je dvi­je go­dine. U trenutku diskval­i­fikaci­je bio je 12. u ukup­nom poretku.

Published On 18 Jul 2012

U toku je pet­naes­ta eta­pa na­jveće sv­jetske bi­cik­lisičke trke, Tour de Francea. No, poli­ci­js­ka is­tra­ga jučer­ašn­je 14. etape još tra­je. Ve­li­ki broj bi­cik­lista sus­reo se sa neočeki­van­im prob­lemi­ma nakon što je neko na stazu ko­jom su vozili pro­suo ek­sere.

Published On 16 Jul 2012