Toplotni val

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U gradu Kevo, na samom sjeveru Finske, izm­jereno je u ned­jelju reko­rd­nih 33,5 ste­peni, što je na­jviša tem­per­atu­ra zabil­ježe­na u tom di­jelu zeml­je.

Published On 05 Jul 2021

Pred­sto­jeće lje­to će biti veo­ma top­lo, a nekim di­jelovi­ma starog kon­ti­nen­ta pri­jete ve­like suše, jake olu­je i šum­s­ki požari.

Published On 21 May 2020