TikTok

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bro­jne fi­nan­si­jske afere, krađe po­data­ka ko­ris­ni­ka i proizvo­di koji nika­da nisu ugledali sv­jet­lost dana pokazu­ju da je Sili­ci­jum­s­ka dolina jed­no od na­jm­račni­jih lica kap­i­tal­iz­ma.

Published On 24 Nov 2022

Sadrža­ji sa ruskih Tik­Tok kanala i Twit­ter nalo­ga se masovno di­jele i na naloz­i­ma iz Sr­bi­je, a brzo su se po­jav­ili i nalozi s poruka­ma ‘Rusi­ja i Sr­bi­ja braća’, ‘Rusi­ja brani Kosovo'…

Published On 03 Sep 2022

Sa ve­likim bro­jem ko­ris­ni­ka na svakoj od društvenih mreža, jas­no je da se nji­hov uti­caj na ‘stvarni svi­jet’ može mjer­i­ti i sa glob­al­nim medi­ji­ma, a u mnogim sluča­je­vi­ma ih i pre­vazi­laze.

Published On 26 Jun 2022