Testiranje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sportisti su­dion­i­ci olimpi­jskih igara u Tok­i­ju će dnevno biti te­sti­rani na COVID-19, dok će od­lu­ka o tome hoće li nat­je­can­ja moći prati­ti japan­s­ki nav­i­jači biti done­se­na u junu.

Published On 28 Apr 2021

Hrvats­ka od sre­dine apri­la kreće u ve­liku ak­ci­ju spaša­van­ja tur­is­tičke se­zone, jer će početi s ci­je­pljen­jem tur­is­tičk­ih dje­lat­ni­ka, a drža­va će svim tur­is­ti­ma su­fi­nan­sir­ati i brze anti­genske testove.

Published On 10 Apr 2021