Tesla

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tvrt­ka želi povećati proizvod­nju ba­ter­i­ja u tvor­ni­ci u Tek­sasu in­ten­zivni­je nego što je bila plani­rala jer bi mogla imati ko­risti od za­kona o za­uz­da­van­ju in­flacije.

Published On 17 Sep 2022

U kali­forni­jskom gradu San Ma­teo, sto­tine za­poslenih bilo je zaduženo za ev­i­den­ti­ran­je videoza­pisa iz ‘Tes­lin­ih’ au­to­mo­bi­la radi poboljšan­ja sis­tema za po­moć voza­ču tokom vožn­je.

Published On 29 Jun 2022