Tesla

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

S planom za­pošl­ja­van­ja 12.000 rad­ni­ka, nje­mač­ka gi­gatvor­ni­ca i tvor­ni­ca ba­ter­i­ja će po­sta­ti na­jveći poslo­davac u pokra­ji­ni Bran­den­burg, gdje se nalazi i nje­mačko sjedište kom­pani­je Tes­la.

Published On 22 Mar 2022

Tes­la povlači 578.607 au­to­mo­bi­la u SAD-u, jer pješaci mož­da nisu sv­jes­ni da im se vozi­lo pri­b­liža­va ako je alarm koji ih na to up­o­zo­ra­va pretih, ob­javio je amer­ič­ki reg­u­la­tor.

Published On 10 Feb 2022

Amer­ič­ki proizvođač elek­tričnih au­to­mo­bi­la će ‘na daljinu’ ažuri­rati soft­ver i bloki­rati op­ci­ju us­po­ra­van­ja um­jesto zaus­tavl­jan­ja uz znak ‘stop’, is­tak­li su u up­ravi za sig­urnost na ces­ta­ma.

Published On 02 Feb 2022