Tesla

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prošlog viken­da Elon Musk je na­javio da će pro­dati 10 pos­to ud­jela koji ima u kom­pani­ji, vri­jed­nih više od 20 mil­i­jar­di dolara, na temelju rezul­ta­ta an­kete koju je proveo na Twit­teru.

Published On 11 Nov 2021

Dion­ice kom­pani­je po­rasle su 14,9 pos­to, a vri­jed­nost je dosegla 1.045 mil­i­jar­di dolara, čime je Tes­la postao na­jvr­jed­ni­ji proizvođač au­to­mo­bi­la na svi­je­tu.

Published On 26 Oct 2021

Tes­la se pridružu­je kom­pani­ja­ma Or­a­cle, HP i Toy­ota Mo­tor koji su pre­selili svo­ja sjediš­ta u Tek­sas iz Kali­forni­je, koja ima rel­a­tivno vi­soke poreze i živ­otne troškove.

Published On 08 Oct 2021