Telekomunikacije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Re­vi­zori Evropske uni­je ukazu­ju kako su 5G us­luge nužne za širok raspon ap­likaci­ja koje se upotre­bl­java­ju u bro­jn­im sek­tori­ma ekonomi­je i svakod­nevnom živ­o­tu građana.

Published On 25 Jan 2022

Prvi tele­fon sa znakom jabuke je na tržište do­nio pravu rev­olu­ci­ju – ekran vi­soke re­zolu­ci­je os­jetljiv na dodir, kameru koja se lako ko­risti te ugrađenu nav­i­gaci­ju  i mape.

Published On 15 Aug 2021