Talibani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­viđeno je da od ukupnog iznosa odm­rzu­tih sred­sta­va 3,5 mil­i­jar­di dolara bude na raspo­la­gan­ju za hu­man­i­tar­nu po­moć i za pod­miri­van­je živ­ot­nih potre­ba af­gan­istan­skog nar­o­da.

Published On 12 Feb 2022