Talačka kriza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Građani Aus­tral­i­je su po­la­gan­jem cvi­jeća odali počast pogin­uli­ma u jučer­ašn­joj ta­lačkoj krizi. U poli­ci­jskoj ak­ci­ji spaša­van­ja ta­la­ca pogin­u­lo je tro­je lju­di ukjluču­jući i na­padača. Pos­to­ji bo­jazan od odmazde pro­tiv mus­li­manske za­jed­nice u Syd­neyu, jer je ot­mičar bio mus­li­man. Kam­pan­ja pokrenu­ta na društven­im mreža­ma pokuša­va po­moći on­i­ma koji žive u strahu.   

Published On 16 Dec 2014