Tajvan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ako bi se Kina od­luči­la na vo­jnu in­ter­ven­ci­ju i pokušaj ‘vraćan­ja’ Taj­vana pod njenu up­ravu, to bi za­sig­urno zaus­tavi­lo kom­plet­nu tehnološku in­dus­tri­ju u SAD-u, Evrop­skoj uni­ji, kao i širom svi­je­ta.

Published On 11 May 2022

Oš­tra reak­ci­ja među­nar­o­dne za­jed­nice, koja uključu­je izbaci­van­je ruskih ba­na­ka iz SWIFT meh­a­niz­ma i zam­rza­van­je ruske imovine, Pekingu može posluži­ti kao studi­ja sluča­ja o ekonom­skoj ran­jivosti.

Published On 03 Mar 2022