Tadžikistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vo­j­na baza je do­bi­la neko­liko pro­tutenkovskih sis­tema ‘Ko­r­net’, dok Vladimir Putin up­o­zo­ra­va na ‘haos’ koji je Za­pad iza­z­vao povlačen­jem iz Af­gan­istana, koji dovo­di u opas­nost sus­jedne zeml­je.

Published On 25 Aug 2021

Oružane snage az­i­jske zeml­je stavl­jene su u stan­je na­jviše pripravnos­ti prvi put od stje­can­ja neza­v­is­nos­ti, radi prov­jere bor­bene go­tovosti.

Published On 22 Jul 2021