Svjetsko prvenstvo u nogometu - Rusija 2018

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka je dru­ga u svi­je­tu, a vi mene pi­tate o pje­vači­ma, odgov­o­rio je nov­inari­ma hrvats­ki se­lek­tor Zlatko Dal­ić.

Published On 18 Jul 2018

Fud­bal­s­ka grozni­ca u Hrvatskoj ne jen­ja­va. Posli­je ve­likog doče­ka na uli­ca­ma Za­gre­ba, fud­balere danas dočeku­ju i na pri­mor­ju. U Zadru je Josip Šar­ić.

Published On 17 Jul 2018

U Hrvatskoj dosad neviđeni doček, or­ga­niziran je jučer za sre­br­nu no­gomet­nu reprezentaci­ju u Za­gre­bu. Au­to­bus s no­gometaši­ma sati­ma se pro­bi­jao od aero­dro­ma do cen­tra gra­da. A na ulice je, pre­ma proc­jeni poli­ci­je, iza­š­lo više od pola mil­iona lju­di.

Published On 17 Jul 2018

Mno­gi se u Hrvatskoj nakon povi­jesnog us­p­je­ha svo­jim no­gometaša pita­ju mogu li društ­vo i drža­va krenu­ti pob­jed­ničkim putem.

blog by Tomislav Šoštarić
Published On 17 Jul 2018
Vatreni, Doček, Zagreb, Navijači

Iz­abrani tim Hrvatske vra­tio se kući sa sre­brnom medaljom os­vo­jenom na Sv­jet­skom fud­bal­skom pr­ven­stvu. Nakon sli­je­tan­ja aviona, fud­ba­leri su u otvorenom au­to­busu krenuli pre­ma za­gre­bačkom Trgu bana Je­lačića gdje ih, pre­ma proc­je­na­ma, čeka više od 100 hil­ja­da lju­di. Na Trgu je Josip Šar­ić.

Published On 16 Jul 2018