Svjetski ekonomski forum

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Opi­si­vane su kao balon koji će da pukne, način pran­ja nov­ca, ali i budućnost fi­nan­ci­ja. Na sv­jet­skom ekonom­skom fo­ru­mu u Švi­carskoj, pažn­ja je bila na dig­i­tal­nim krip­to­va­l­u­ta­ma i tehnologi­ji koja ih je stvo­rila. Jon­ah Hull donosi više iz Davosa.

Published On 27 Jan 2018

Posljed­nji dan Sv­jet­skog ekonom­skog fo­ru­ma u Davo­su obil­ježio je gov­or Don­al­da Trumpa. Cilj bo­rav­ka bio je ubi­jedi­ti poslovnu za­jed­nicu da je Ameri­ka na­jbol­je mjesto za poslo­van­je i da je sada pravi trenu­tak za in­ves­ti­ci­je.

Published On 26 Jan 2018