Švicarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sa prvim danom iduće go­dine i Švi­cars­ka ot­vara svo­je tržište rada i za rad­nike iz Hrvatske, pa se strahu­je što donosi 2022. go­d­i­na.

Published On 09 Nov 2021

Sai Red­dy sa in­sti­tu­ta ETH Zurich kaže da bi kom­bi­naci­ja pos­to­jećih so­je­va mogla rezul­ti­rati novim, opas­ni­jim mu­taci­ja­ma i opas­ni­jom fa­zom pan­demi­je ko­rona virusa.

Published On 24 Aug 2021