Švicarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Švi­cars­ka uvo­zom pod­miru­je 40 pos­to potre­ba za hra­nom, a njene za­l­i­he pre­ma važećim propisi­ma pokri­va­ju tri do če­tiri mjese­ca potrošn­je; sada bi tre­bale pokri­vati šest mjese­ci.

Published On 01 Jul 2022

Sm­rt­ni sluča­je­vi su u po­ras­tu u Africi, kon­ti­nen­tu s na­jnižim pos­totkom vakci­naci­je, rekao je gen­er­al­ni di­rek­tor Sv­jetske zdravstvene or­ga­ni­zacij Tedros Ad­hanom Ghe­breye­sus.

Published On 23 May 2022