Šverc

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­nizirane krim­i­nalne skupine u Sr­bi­ji u posljed­nje vri­jeme sve češće šver­ca­ju zla­to.  Samo u odno­su na prošlu god­inu Up­ra­va carine u ovoj go­di­ni bil­ježi po­rast od čak 16 puta!  Što je dovelo do tako drastičnog po­ras­ta po­tražn­je zla­ta is­traži­vao je re­porter Al Jazeere Đorđe Kostić.

Published On 20 Dec 2011