Svemirska letjelica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dva satelita će biti stavl­je­na na raspo­la­gan­je in­sti­tu­ci­ja­ma koje obavl­ja­ju poslove u vezi sa ter­i­tori­jom, vodom, šu­ma­ma, požari­ma, ur­ban­im ot­padom ili poljoprivred­nom proizvod­njom.

Published On 03 Jan 2023

NASA u sarad­nji sa drugim svemirskim agen­ci­ja­ma na Mjesec ide sa većim am­bi­ci­ja­ma i željom da se udare temelji za buduće kom­plek­sni­je mis­i­je i dal­ja puto­van­ja, na­jpri­je do Marsa.

blog by Jelena Milutinović
Published On 14 Dec 2022