Svemirska letjelica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Svemirs­ki pro­gram iz hrvatske regi­je Is­tra us­p­ješno je lan­sir­ao više au­tonom­nih be­spi­lot­nih let­jel­i­ca u ljudi­ma blis­ki svemir sa cil­jem priku­pl­jan­ja važnih naučnih po­data­ka.

Published On 06 Mar 2022

Kina nema samo glob­alne poli­tičke am­bi­ci­je, te bro­jne fi­nan­si­jske, naučne i građevinske pro­jek­te širom sve­ta, već je za­gledana i u svemir.

Published On 12 Feb 2022

Očeku­je se da će se te­sti­ran­je sis­tema, koje je bilo pred­viđeno za feb­ru­ar, održati u rano prol­jeće u svemirskom cen­tru Kennedy na Flori­di.

Published On 03 Feb 2022