Svemir

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dva satelita će biti stavl­je­na na raspo­la­gan­je in­sti­tu­ci­ja­ma koje obavl­ja­ju poslove u vezi sa ter­i­tori­jom, vodom, šu­ma­ma, požari­ma, ur­ban­im ot­padom ili poljoprivred­nom proizvod­njom.

Published On 03 Jan 2023