Svemir

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

SpaceX će za Amer­ičku svemirsku agen­ci­ju kra­jem de­setl­jeća lan­sir­ati još pet as­tro­naut­skih mis­i­ja na Među­nar­o­d­nu svemirsku stan­icu, u do­gov­oru vri­jed­nom 1,4 mil­i­jar­di dolara.

Published On 01 Sep 2022

Potvrđeno je pet udara gro­ma, koji su pogodili torn­jeve za za­šti­tu vi­soke 183 metara koji okružu­ju rake­tu u svemirskom cen­tru Kennedy.

Published On 29 Aug 2022

Sluča­je­vi obuh­vaćeni amer­ičkim pro­gramom za praćen­je nepoz­natih po­ja­va na nebu pokazu­ju ko­liko se brzo stvari mi­jen­ja­ju – jednog dana na­jču­vani­ja držav­na taj­na narednog dana je u svim vi­jes­ti­ma.

Published On 25 Aug 2022