Švedska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šved­s­ki desni blok ušao je u vod­st­vo nakon većine pre­bro­janih glaso­va na ned­jeljn­im iz­bori­ma, a rezul­tati ukazu­ju na iz­gled­nu novu vladu nakon osam go­d­i­na vla­davine so­ci­jaldemokra­ta.

Published On 12 Sep 2022

Kom­pani­ja IKEA zatvo­rila je pro­davnice u Rusi­ji u mar­tu 2022. go­dine i na­jav­i­la pro­da­ju fab­ri­ka, zat­varan­je ure­da i sman­jen­je radne snage.

Published On 17 Aug 2022

Petoro čel­ni­ka složi­lo se kako bi min­istri van­jskih poslo­va i odbrane skan­di­navskih drža­va tre­bali prouči­ti sve seg­mente sig­urnosne poli­tike „kako bi us­tanovili mogu li po­jačati za­jed­ničke in­terese“.

Published On 16 Aug 2022