Švedska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Re­cep Tayyip Er­do­gan se fokusir­ao na štokholm­s­ki stav pre­ma kurd­skim gru­pa­ma u egzilu, ali stvarni za­ht­jev Ankare je uki­dan­je amer­ičke po­drške Kur­di­ma u Sir­i­ji.

Published On 26 Jan 2023