Suša

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Suho raz­doblje koje je krenu­lo kra­jem 2021. sman­ji­lo je proizvod­nju en­ergi­je u hidroelek­trana­ma, te uniš­ta­va us­jeve, zbog čega su ugroženi i stočari i prehrana nji­hovih živ­ot­in­ja. 

Published On 13 Feb 2022