Superliga

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vlas­ni­ci klubo­va su se žestoko kock­ali – i izgu­bili. Da li je ovo pob­je­da za nav­i­jače u odno­su na moć odb­o­ra? Mož­da i nije…

Published On 23 Apr 2021

JP­Mor­gan je odobri­la za­jam u visi­ni od 3.5 mil­i­jarde eura klubovi­ma os­ni­vači­ma Su­perlige za in­fra­struk­tu­ru i opo­ravak od posljed­i­ca pan­demi­je ko­rona virusa.

Published On 23 Apr 2021