Superkup

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Utak­mi­ca je ušla u his­tori­ju po tome što je prvi put jed­na žena sudi­la muš­ki fi­nal­ni meč pod okril­jem UEFA-e.

Published On 14 Aug 2019

Prvi put u his­tori­ji Su­perku­pa, koji se igra od 1973., dva tima iz En­gleske borit će se za tit­u­lu na­jbol­jeg klu­ba na Starom kon­ti­nen­tu. Liv­er­pool kao prvak Evrope i Chelsea, koji je mjesto u Is­tan­bu­lu obezbi­je­dio os­va­jan­jem Lige Evrope. 

Published On 14 Aug 2019

Lon­don­s­ki Chelsea će za tri dana otvoriti novu se­zonu u en­gleskom no­gome­tu, utak­mi­com Su­perku­pa pro­tiv Man­ches­ter City­ja. Posljed­nji test pred dvoboj na Wem­b­leyju, Chelsea je imao pro­tiv grad­skog ri­vala Ar­se­nala u Među­nar­o­d­nom kupu prva­ka. 

Published On 02 Aug 2018

Os­va­jači Lige prva­ka (Real Madrid) i Evropa lige (Man­ches­ter Unit­ed) igrali su prvi zvanični sus­ret se­zone i bo­rili se za tro­fej Su­perku­pa Evrope.

Published On 08 Aug 2017

Su­tra u glavnom gradu Make­donije igra­ju Real Madrid i Man­ches­ter Unit­ed. Ak­tuel­ni prvak Evrope i os­va­jač Lige Evrope borit će se za naslov pob­jed­ni­ka Su­perku­pa.

Published On 07 Aug 2017

Mario Mandžuk­ić u pr­vom nas­tupu za Atleti­co Madrid pred svo­jim nav­i­jači­ma, pred­stavio se na na­jbolji mogući način. Hrvats­ki reprezen­ta­ti­vac je golom pro­tiv Real Madri­da svom klubu do­nio tro­fej Su­perku­pa.

Published On 23 Aug 2014

Prvi sus­ret špan­skog Su­perku­pa između Real Madri­da i Atleti­co Madri­da za­vršen je ner­i­ješeno 1-1. Os­amde­set min­u­ta mreže su mirovale, a onda u posljed­njih de­se­tak postignu­ta su dva gola. Re­vanš je u petak.

Published On 20 Aug 2014