Superkup

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Lon­don­s­ki Chelsea će za tri dana otvoriti novu se­zonu u en­gleskom no­gome­tu, utak­mi­com Su­perku­pa pro­tiv Man­ches­ter City­ja. Posljed­nji test pred dvoboj na Wem­b­leyju, Chelsea je imao pro­tiv grad­skog ri­vala Ar­se­nala u Među­nar­o­d­nom kupu prva­ka. 

Published On 02 Aug 2018

Os­va­jači Lige prva­ka (Real Madrid) i Evropa lige (Man­ches­ter Unit­ed) igrali su prvi zvanični sus­ret se­zone i bo­rili se za tro­fej Su­perku­pa Evrope.

Published On 08 Aug 2017

Su­tra u glavnom gradu Make­donije igra­ju Real Madrid i Man­ches­ter Unit­ed. Ak­tuel­ni prvak Evrope i os­va­jač Lige Evrope borit će se za naslov pob­jed­ni­ka Su­perku­pa.

Published On 07 Aug 2017

Mario Mandžuk­ić u pr­vom nas­tupu za Atleti­co Madrid pred svo­jim nav­i­jači­ma, pred­stavio se na na­jbolji mogući način. Hrvats­ki reprezen­ta­ti­vac je golom pro­tiv Real Madri­da svom klubu do­nio tro­fej Su­perku­pa.

Published On 23 Aug 2014

Prvi sus­ret špan­skog Su­perku­pa između Real Madri­da i Atleti­co Madri­da za­vršen je ner­i­ješeno 1-1. Os­amde­set min­u­ta mreže su mirovale, a onda u posljed­njih de­se­tak postignu­ta su dva gola. Re­vanš je u petak.

Published On 20 Aug 2014

I dok neki tim­o­vi tek kreću u evrop­sku avan­tu­ru, no­gometaši Barcelone i madrid­skog Atlet­i­ca već ima­ju pri­liku uzeti tro­fej. U pi­tan­ju je špan­s­ki Su­perkup za koji će se u dva sus­re­ta bori­ti prvak i pob­jed­nik kupa te zeml­je. Prvi se igra večeras u Madridu, a re­vanš je za sedam dana na Camp Nou sta­dionu.  

Published On 21 Aug 2013