Šume

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­lože­na prav­i­la tre­bala bi os­ig­u­rati da proizvo­di koje građani kupu­ju, ko­riste i konzu­mi­ra­ju na tržiš­tu Uni­je ne dovode do krčen­ja šuma i nji­hove degradaci­je širom svi­je­ta.

Published On 18 Nov 2021

Rez­ervnih drža­va ne­mamo, rez­ervnih plan­e­ta ne­mamo; mi ne tre­ba niš­ta bol­je ni ljepše da traži­mo već da ovo što imamo saču­va­mo.

Published On 17 Nov 2021