Suđenje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Michelu Pla­tini­ju i Sep­pu Blat­teru pri­jeti kaz­na do pet go­d­i­na zatvo­ra zbog pri­je­vare, nepoštenog up­ravl­jan­ja, zlostavl­jan­ja pov­jeren­ja i ko­rup­ci­je.

Published On 08 Jun 2022

Sud BiH je za­ključio da nekadašn­ji ko­man­dant Trećeg ko­r­pusa Armi­je BiH nije spri­ječio ubist­va i nečov­ječ­na pos­tu­pan­ja pri­pad­ni­ka Odre­da ‘El-Mudžahidin’ u Vozući.

Published On 28 Apr 2022

Bri­tan­sko pravo­suđe tereti Borisa Beck­era da je u steča­jnom pos­tup­ku pokušao sakri­ti no­vac i druge dragoc­jenos­ti, uključu­jući i teniske tro­fe­je, te da je prikrio pos­jed nekret­ni­na.

Published On 21 Mar 2022

Speci­jal­ni sud u Beogradu pro­dužio je pritvor Di­jani Hrkalović zbog opas­nos­ti od bjek­st­va, rekla je glasno­gov­or­ni­ca suda.

Published On 21 Feb 2022