Suđenje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Niko­las Cruz je os­uđen za ubist­vo 14 učeni­ka i tro­je nas­tavni­ka u sred­njoj školi, što je jed­no od na­jsm­rtonos­ni­jih masovnih ubis­ta­va u ško­la­ma u his­tori­ji SAD-a.

Published On 14 Oct 2022

Judy Huth je sv­je­doči­la da je poz­nati glumac poz­vao nju i pri­jatel­ja u vilu kada je ona imala 16, a on 37 go­d­i­na i pri­morao je na sek­su­al­ni čin.

Published On 22 Jun 2022