Suđenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bri­tanac Karim Khan je ad­vokat speci­jal­ista za ljud­s­ka pra­va. On je ne­davno vo­dio speci­jal­nu UN is­tragu o zločin­i­ma grupe ISIL i tražio suđen­ja slič­na on­i­ma za nacis­tičke vođe u Nirn­m­ber­gu.

Published On 13 Feb 2021