Strane investicije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rusi­ja je bila na­jveći in­vesti­tor u Crnoj Gori u prva če­tiri mjese­ca ove go­dine sa 41,6 mil­iona eura di­rek­t­nih in­ves­ti­ci­ja; od toga su Rusi 20 mil­iona eura uložili u kupov­inu nekret­ni­na.

Published On 07 Jul 2022

Pod užas­nim uslovi­ma, pre­vareni, ugroženi i obe­spravl­jeni, nado­mak na­jvećeg gradil­iš­ta u Sr­bi­ji, na ek­ster­i­tori­jal­nom iman­ju ki­neske kom­pani­je za proizvod­nju guma Lin­g­long, žive rad­ni­ci iz Vi­jet­na­ma.

Published On 17 Nov 2021