Strane investicije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kom­pani­ja sa sjedištem u Austinu odabrala je Mek­siko za svo­ju nared­nu ‘gi­gafab­riku’ elek­tričnih vozi­la – do naredne go­dine očeku­ju se i prvi au­to­mo­bili.

Published On 07 Mar 2023

Nove kom­pani­je pes­imistični­je su u prog­noza­ma budućeg poslo­van­ja nego što su bile prve go­dine pan­demi­je ko­rona virusa, pokaza­lo je is­traži­van­je Udružen­ja star­tupo­va.

Published On 30 Aug 2022