Strane investicije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pod užas­nim uslovi­ma, pre­vareni, ugroženi i obe­spravl­jeni, nado­mak na­jvećeg gradil­iš­ta u Sr­bi­ji, na ek­ster­i­tori­jal­nom iman­ju ki­neske kom­pani­je za proizvod­nju guma Lin­g­long, žive rad­ni­ci iz Vi­jet­na­ma.

Published On 17 Nov 2021