Strane investicije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rusi­ja je bila na­jveći in­vesti­tor u Crnoj Gori u prva če­tiri mjese­ca ove go­dine sa 41,6 mil­iona eura di­rek­t­nih in­ves­ti­ci­ja; od toga su Rusi 20 mil­iona eura uložili u kupov­inu nekret­ni­na.

Published On 07 Jul 2022