Stećci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Steć­ci su dio sv­jetske baš­tine, od­lučio je Od­bor UN­ESCO-a na kon­fer­en­ci­ji u Is­tan­bu­lu. Uz jedin­stvenost i značaj steća­ka kao sred­njovekovnih spomeni­ka, is­taknu­to je za­la­gan­je če­tiri zeml­je re­giona koje su ih za­jed­nič­ki nomi­no­vale. Tim či­nom pokaza­le su tol­er­an­ci­ju, za­la­gan­je za mir, uni­verzalne vri­jed­nos­ti i da kul­tura za­pra­vo nema grani­ca. Zeml­je su se obaveza­le na bol­je mapi­ran­je […]

Published On 15 Jul 2016

Sred­njov­jekovni nad­grob­ni spomeni­ci postali su zan­imljivi is­tražitelji­ma u dru­goj polovi­ni prošlog vi­je­ka. Ve­li­ki broj izložen je propadan­ju, a često je spomenike ugrožavao i sam čov­jek. Ali, sv­jes­ni­ji vri­jed­nos­ti, lju­di su počeli šti­ti­ti, i bez vlasti. Pri­ca iz Sto­ca.

Published On 10 Mar 2015

Pred­stavni­ci Bosne i Herce­govine, Crne Gore, Hrvatske i Sr­bi­je UN­ESCO-u ne­davno su predali doku­mentaci­ju o za­jed­ničkom kul­turnom nasli­jeđu. Dosi­je “Steć­ci”, pred­stavl­ja do sada jedin­stveni prim­jer za­jed­ničke sarad­nje drža­va regi­je  na oču­van­ju kul­turnog bla­ga. Is­tovre­meno, to je i zvaničan za­ht­jev da se sred­njov­jekovni nad­grob­ni spomeni­ci uvrste u sv­jet­sku kul­tur­nu bašt­inu pod za­štit­om UN­ESCO-a. Hoće li steć­ci […]

Published On 08 Jul 2014